thế da na tát nam

Phật Quang Đại Từ Điển

(世耶那薩喃) Phạm: Zayanàsana. Pàli:Sayanàsana. Chỉ chongọa cụ(đồ dùng để nằmnhư giường, chiếu…), là 1 trong những vật dụng sinh hoạt của chúng tăng.