thế chí quán

Phật Quang Đại Từ Điển

(勢至觀) Cũng gọi Đại thế chí quán. Chỉ cho pháp quán thứ 11 trong 16 pháp quán nói trong kinh Quán vô lượng thọ. Khi hành giả tu pháp quán này, quán tưởng Bồ tát Đại thế chí thân cao 80 vạn ức na do tha do tuần, dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp tất cả, làm cho chúng sinh xa lìa 3 đường ác; đồng thời, quán tưởng trong chiếc mũ trời của Ngài hiển hiện tướng cõi Phật trong 10 phương, trên nhục kế của Ngài có 1 chiếc bình báu, trong bình chứa các ánh sáng, hiện khắp các Phật sự.