thật tướng thân vi vật thân

Phật Quang Đại Từ Điển

(實相身爲物身) Chỉ cho thân thực tướng và thân vị vật của Phật. Vãng sinh luận chú quyển hạ của ngài Đàmloan (Đại 40, 835 trung) ghi: Thế nào là không tu hành như thực, chẳng tươngứng với danh nghĩa? Nghĩa là không biết Nhưlai là thực tướng thân, là vị vật thân. Tướng công đức chân thực của Phật gọi là Thực tướng thân; còn thân vì cứu vớt chúng sinh mà ứng hiện ra thì gọi Vị vật thân. Thuyết này có lẽ đã y cứ theo thuyết Phật có 2 loại thân: Pháp tính sinh thân và Tùy thế gian thân, Pháp tính sinh thân Phật và Tùy chúng sinh ưu liệt hiện hóa Phật lần lượt được nêu trong luận Đại trí độ quyển 33 và 34 mà ra. Còn chỗ y cứ của danh từ Thực tướng thân thì Đại thừa đại nghĩa chương quyển thượng (Đại 45, 123 thượng) nói: Pháp thân thực tướng không đi, không đến, giống như nê hoàn. Chú duy ma cật kinh quyển 3 (Đại 38, 359 hạ) nói: Thực tướng các pháp hòa hợp là Phật, vì thế thực tướng cũng gọi là Pháp thân. Tịnh độ chân tông của Nhật bản thì lấy ánh sáng của Phật A di đà làm Thực tướng thân, lấy danh hiệu của Ngài làm Vị vật thân; có thuyết thì lấy pháp thân Pháp tính làm Thực tướng thân, pháp thân Phương tiện làm Vị vật thân.