實際理地 ( 實thật 際tế 理lý 地địa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)真如無相之境界也。護法錄六曰:「實際理地不染一塵。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 真Chân 如Như 無vô 相tướng 之chi 境cảnh 界giới 也dã 。 護hộ 法Pháp 錄lục 六lục 曰viết : 「 實thật 際tế 理lý 地địa 不bất 染nhiễm 一nhất 塵trần 。 」 。