thất phật kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(七佛經) Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp thiên dịch vào đời Tống, được thu vào Đại chính tạng tập 1. Kinh này có 5 bản dịch khác nhau, nội dung rất giống truyện Phật Thích ca, là truyện kí về 7 đức Phật, nói về dòng dõi, họ tên… đặc biệt ghi chép sự tích của Phật Tì bà thi rất rõ ràng.