thật pháp tông

Phật Quang Đại Từ Điển

(實法宗) Tông Thực pháp, 1 trong 3 tông Chế giáo.Phán giáo của Luật tông Nam sơn chia giáo pháp của một đời đức Phật làm Chế giáo và Hóa giáo, 3 tông Chế giáo là chỉ cho Thực pháp tông, Giả danh tông và Viên giáo tông, gọi tắt là Hữu, Không, Viên tam tông. Trong đó, Thực pháp tông chỉ cho tông Tát bà đa hữu bộ, tông này chủ trương tất cả các pháp đều có thật, nên gọi là Thực pháp tông. [X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao Q. thượng]. (xt. Chế Giáo).