七摩怛里 ( 七thất 摩ma 怛đát 里lý )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)Matr,閻羅王有七姊妹,稱為七母,梵曰摩怛里。大日經疏五曰:「七摩怛里,此譯云七母,皆女鬼也。」大日經義釋七曰:「凡有七姊妹也:一名左問拏,二名嬌吠哩,三名吠瑟拏微,四名嬌麼哩,五名印捺哩,六名勞捺哩,七名末羅呬弭。此七名皆是真言,今云莽怛哩毘藥,則七母通名也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 閻Diêm 羅La 王Vương 。 有hữu 七thất 姊tỷ 妹muội , 稱xưng 為vi 七thất 母mẫu , 梵Phạm 曰viết 摩ma 怛đát 里lý 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 五ngũ 曰viết : 「 七thất 摩ma 怛đát 里lý , 此thử 譯dịch 云vân 七thất 母mẫu , 皆giai 女nữ 鬼quỷ 也dã 。 」 大đại 日nhật 經kinh 義nghĩa 釋thích 七thất 曰viết : 「 凡phàm 有hữu 七thất 姊tỷ 妹muội 也dã : 一nhất 名danh 左tả 問vấn 拏noa , 二nhị 名danh 嬌kiều 吠phệ 哩rị , 三tam 名danh 吠phệ 瑟sắt 拏noa 微vi , 四tứ 名danh 嬌kiều 麼ma 哩rị , 五ngũ 名danh 印ấn 捺nại 哩rị , 六lục 名danh 勞lao 捺nại 哩rị , 七thất 名danh 末Mạt 羅La 呬hê 弭nhị 。 此thử 七thất 名danh 皆giai 是thị 真chân 言ngôn , 今kim 云vân 莽mãng 怛đát 哩rị 毘tỳ 藥dược , 則tắc 七thất 母mẫu 通thông 名danh 也dã 。 」 。