七華八裂 ( 七thất 華hoa 八bát 裂liệt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)裂破而為七或為八也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 裂liệt 破phá 而nhi 為vi 七thất 或hoặc 為vi 八bát 也dã 。