thật hiền

Phật Quang Đại Từ Điển

(實賢) Cao tăng Trung quốc thuộc tông Tịnh độ, sống vào đời Thanh, Tổ thứ 9 của Liên tông, người Thường thục, tỉnh Giang tô, họ Thời, tự Tư tề, hiệu Tỉnham. Sư xuất thân trong một gia đình Nho học truyền thống. Sư rất thông minh và sớm có chí xuất trần. Sư xuất gia năm 15 tuổi, kinh điển chỉ xem qua một lần là nhớ mãi không quên. Năm 24 tuổi, Sư thụ giới Cụ túc, nghiêm trì giới luật, không lìa áo bát, ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm. Về sau, sư lễ yết ngài Thiệu đàm, nghe giảng các kinh luận như Thực Hiền Duy thức, Lăng nghiêm, Ma ha chỉ quán và thông hiểu học thuyết Thiên thai, Pháp tướng…, ngài Thiệu Đàm truyền cho sư Thiên thai chính tông đời thứ 4 thuộc phái Linh phong. Sư nhập thất 3 năm ở chùa Chân tịch, ngày xem Tam tạng, tối niệm danh hiệu Phật. Sau, nhận lời thỉnh của tùng lâm các nơi, sư giảng kinh hơn 10 năm, tăng tục vùng Giang nam về qui y sư rất đông. Sư từng trụ chùa A dục vương ở Mậu sơn, chùa Thiên lâm ở Hàng châu… Về già, sư dứt bỏ các ngoại duyên, kết tập Liên xã, chuyên tu tịnh nghiệp, người đương thời thường gọi sư là Vĩnh minh tái lai. Năm Ungchính 11 (1733), sư biết trước thời kì sắp đến, ngày đêm niệm Phật hơn 10 vạn tiếng. Tháng 4 năm sau sư thị tịch, hưởng dương 49 tuổi. Sư để lại các tác phẩm: Tịnh độ thi 108 bài, Tây phương phát nguyện văn chú, Tục vãng sinh truyện 1 quyển, Niết bàn sám, Khuyết phát bồ đề tâm văn 1 quyển. [X. Tịnh độ thánh hiền lục Q.6; Tân tục cao tăng truyện Q.45; Trung quốc Phật giáo sử Q.4 (Tưởng Duy Kiều)].