thật đế

Phật Quang Đại Từ Điển

(實諦) Cũng gọi Nhất thực đế, Nhất thực, Nhất đế. Đồng nghĩa: Chân đế. Chỉ cho đế lí chân như nhất thực. Cái lí mà bậc Thánh thấy biết là đế lí chân thực, cho nên gọi là Thực đế. Kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển 13 (Đại 42, 443 trung) nói: Thực đế được gọi là chân pháp (…), nếu pháp chẳng chân thì chẳng gọi là Thực đế. Cũng theo kinh Niếtbàn quyển 13 thì nhất đạo Phật tính thường trụ là Thực đế. Tông Thiênthai thì chủ trương lí tột cùng bất đản Trung viên dung 3 đế Không, Giả, Trung nói trong Viên giáo là Nhất thực đế. (xt. Nhất Thực).