thập vấn

Phật Quang Đại Từ Điển

(十問) Chỉ cho 10 vấn đề do Bồ tát Kim cương thủ thưa hỏi đức Phật được ghi trong kinh Đại nhật. Đó là: 1. Tính chất của tâm bồ đề như thế nào?2. Tướng dáng của tâm bồ đề như thế nào?3. Có mấy tâm theo thứ tự được tâm bồ đề? 4. Tướng khác nhau của các tâm này như thế nào? 5. Phải trải qua thời gian bao lâu mới được tâm bồ đề rốt ráo? 6. Công đức vi diệu của tâm bồ đề là những gì? 7. Phải tu theo hạnh gì? 8. Tu hành như thế nào? 9. Tâm dị thục của chúng sinh là gì? 10. Tại sao tâm của hành giả Du già lại khác với tâm dị thục của chúng sinh? [X.Đại nhật kinh sớ Q.1].