thập tứ thần cửu vương

Phật Quang Đại Từ Điển

(十四神九王) Chỉ cho 14 thần chúng và 9 bộ loại vua thường cùng vớibồ tát Văn thù du hành nơi nhân gian, được ghi trong kinh Hoa nghiêm. Đó là: I. Mười bốn thần chúng: 1. Các thần Kim cương thường theo hầu bảo vệ. 2. Các thân thần chúng vì tất cả chúng sinh mà cúng dường chư Phật. 3. Các thần Túc hành phát thệ nguyện kiên cố đã lâu. 4. Thần Chủ địa ưa thích nghe pháp nhiệm mầu. 5. Thần Chủ thủy thường tu hạnh đại bi. 6. Thần Chủ hỏa dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi. 7. Thần Chủ phong(chủ về gió) đội mũ bằng ngọc ma ni. 8. Thần Chủ phương biết rõ tất cả các nghi thức trong 10 phương. 9. Thần Chủ về đêm chuyên việc trừ diệt vô minhđen tối. 10. Thần Chủ ban ngày một lòng siêng năng làm sáng tỏ mặt trời Phật. 11. Thần Chủ hư không trang nghiêm tất cả cõi không trong pháp giới. 12. Thần Chủ về biển độ tất cả chúng sinh vượt qua các biển Hữu(biển sinh tử). 13. Thần Chủ về núi thường siêng năng tích tập, hướng tới Nhất thiết trí, thiện căn trợ đạo to lớn như núi. 14. Thần Chủ về thành quách thường siêng năng phòng vệ tường thành tâm bồ đề của hết thảy chúng sinh. II. Chín bộ loại vua: 1. Các vua rồng thường siêng năng giữ gìn tòa thành pháp Nhất thiết trí trí vô thượng. 2. Các vua Dạ xoa thường siêng năng che chở cho tất cả chúng sinh. 3. Các vua Càn thát bà thường làm cho chúng sinh tăng thêm niềm vui mừng. 4. Các vua Cưu bàn đồ thường siêng năng diệt trừ các đường quỉ đói. 5. Các vua Ca lâu la thường nguyện cứu vớt tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh tử. 6. Các vua A tu la nguyện thành tựu được thân Như lai cao hơn thế gian. 7. Các vua Ma hầu la già thấy Phật hoan hỉ, sinh tâm cúi mình cung kính. 8. Các vua Đại thiên thường nhàm chán sinh tử và ưa thích thấy Phật. 9. Các vua Đại phạm thường tôn trọng, tán thán và cúng dường Phật. [X. kinh Hoa nghiêm Q.61 (bản dịch mới)].