thập tứ sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十四生) Chỉ cho 14 phẩm sinh thành Phật theo thuyết của Mật giáo, tức là: Hạ phẩm của Phục nhẫn là Thập trụ, trung phẩm là Thập hạnh, thượng phẩm là Thập hồi hướng; hạ phẩm của Tín nhẫn là Sơ địa, trung phẩm là Nhị địa, thượng phẩm là Tam địa; hạ phẩm của Thuận nhẫn là Tứ địa, trung phẩm là Ngũ nghĩa, thượng phẩm là Lục địa; hạ phẩm của Vô sinh nhẫn là Thất địa, trung phẩm là Bát địa, thượng phẩm là Cửu địa; hạ phẩm của Tịch diệt nhẫn là Thập địa và thượng phẩm là Phật địa. (xt. Thập Lục Sinh).