thập tứ phật quốc vãng sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十四佛國往生) Chỉ cho 14 cõi Phật mà chúng sinh phát nguyện vãng sinh. Kinh Vô lượng thọ quyển hạ ghi rằng, ngoài 67 ức Bồ tát Bất thoái ở thế giới của đức Phật Thích ca nguyện sinh về Tịnh độ cực lạc của Phật A di đà, còn có vô số chúng Bồ tát nguyện vãng sinh Tịnh độ của 13 đức Phật ở các phương khác. Danh hiệu của 13 đức Phật ở các cõi nước ấy được ghi trong kinh Vô lượng thọ tùy theo các bản dịch vào các đời mà có khác nhau, biểu đồ như sau. (thiếu biểu đồ)