thập trưởng dưỡng

Phật Quang Đại Từ Điển

(十長養) I. Thập Trưởng Dưỡng. Chỉ cho giai vị Thập hạnh, tức 10 giai vị từ 21 đến 30 trong 52 giai vị tu hành của Bồ tát. Ở giai vị này, trước hết nuôi cho mầm thánh lớn dần, sau đó mới nhập vào giai vị Thập thánh. II. Thập Trưởng Dưỡng. Chỉ cho 10 thứ tâm mà Bồ tát tu tập để tăng trưởng căn lành và nuôi lớn mầm thánh. Đó là: Từ tâm, Bi tâm, Hỉ tâm, Xả tâm, Thí tâm, Hảo ngữ tâm, Ích tâm, Đồng tâm, Định tâm và Tuệ tâm. Trong Phạm võng kinh hợp chú, ngài Trí húc đời Minh cho rằng Thập trưởng dưỡng tâm chính là Thập hạnh pháp môn. [X. phẩm Tâm địa trong kinh Phạm võng].