thập trụ tiểu bạch hoa vị

Phật Quang Đại Từ Điển

(十住小白華位) Chỉ cho giai vị Thập trụ tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa cũng gọi Bạch hoa, là 1 trong 4 loại hoa trời. Tông Thiên thai phối hợp điềm lành mưa hoa thứ 3 trong 6 điềm lành của kinh Pháp hoa với Tứ luân, Tứ chủng tính, Tứ vị… Tiểu bạch liên hoa(hoa sen trắng nhỏ) tượng trưng cho Đồng luân tập chủng tính thập trụ, mở ra tri kiến Phật, cho nên gọi là Thập trụ tiểu bạch hoa vị. Ngoài ra, Đại bạch liên hoa(hoa sen trắng lớn) tượng trưng cho Ngân luân tính chủng tính thập hạnh, hiển bày tri kiến Phật. Tiểu xích liên hoa(hoa sen đỏ nhỏ) tượng trưng cho Kim luân đạo chủng tính thập hồi hướng, tỏ ngộ tri kiến Phật; Đại xích liên hoa(hoa sen đỏ lớn) tượng trưng cho Lưu li luân thánh chủng tính thập địa, nhập vào tri kiến Phật. [X. Diệu pháp liên hoa kinh văn cú Q.2, hạ]. (xt. Tứ Hoa).