thập trọng thâm hạnh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十重深行) Chỉ cho 10 lớp A xà lê của hạnh Thập địa sâu xa. Phẩm Bí mậtmạn đồ la trong kinh Đại nhật chia A xà lê truyền pháp quán đính làm 2 loại thiểnlược(nông cạn) và thâm bí (sâu kín). Đại nhật kinh sớ quyển 3 thì chia chung thâm, thiển làm 16 lớp. Trong đó, A xà lê của Thập địa thâm hạnh có 10 lớp, nên gọilàThập trùng thâm hạnh. A xà lê của Thập địa thâm hạnh là A xà lê thâm hạnh(sâu kín) xuất thế gian, đã đến giai vị Thập địa, trí vô lậu hiện tiền, khế hợp với đế lí vốn chẳng sinh, chứng ngộ nguồn gốc của tự tâm. (xt. Thâm Hạnh A Xà Lê).