thập tiên

Phật Quang Đại Từ Điển

(十仙) I. Thập Tiên. Mười vị tiên. Tức chỉ cho 10 người Bà la môn được nêu trong kinh Niết bàn, đó là: Xà đề thủ na, Bà tư tra, Tiên ni, Ca diếp, Phú na, Thanh tịnh, Độc tử, Nạp y, Hoằng quảng và Tu bạt đà. Họ đều là những vị tiên từng nghị luận với đức Phật, được giáo hóa, chứng quả A la hán. [X. phẩm Kiều trần như trong kinh Niết bàn Q.39 (bản Bắc); kinh Niết bàn Q.35 (bản Nam)]. II. Thập Tiên. Chỉ cho 10 loại tiên nhân. (xt. Thập Hành Tiên).