thập thụ sinh tạng

Phật Quang Đại Từ Điển

(十受生藏) Chỉ cho 10 pháp nếu Bồ tát tu tập thành tựu viên mãn thì sẽ được sinh vào nhà Như lai, ghi trong kinh Hoa nghiêm quyển 17. Thụ sinh nghĩa là sinh vào nhà Như lai; Tạng nghĩa là chứa đựng lí sở tu sở chứng. Mười thụ sinh tạng là: 1. Cúng dường chư Phật thụ sinh tạng: Bồ tát nguyện thường cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tu các công đức không biết chán đủ, thì được sinh vào nhà Như lai. 2. Phát Bồ đề tâm thụ sinh tạng: Bồ tát phát vô lượngbồ đề tâm, hằng khởi đại bi cứu hộ chúng sinh, nhiếp hóa thành tựu thì được sinh vào nhà Như lai. 3. Quán chư pháp môn tu hành thụ sinh tạng: Bồ tát quán xét tất cả pháp môn, tu học các hạnh nguyện Phổ hiền, giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh thì được sinh vào nhà Như lai. 4. Thâm tịnh tâm phổ chiếu tam giới thụ sinh tạng: Bồ tát có đầy đủ thâm tâm tăng thượng thanh tịnh, được ánh sáng trí tuệ của Như lai, chiếu sáng khắp các núi chướng ngại trong 3 đời thì được sinh vào nhà Như lai. 5. Bình đẳng quang minh thụ sinh tạng: Bồ tát thành tựu pháp nhẫn của chư Phật, ánh sáng bình đẳng chiếu soi tất cả thế gian, ai thấy cũng vui mừng và đều được lợi ích, liền được sinh vào nhà Như lai. 6. Sinh Như lai gia thụ sinh tạng: Bồ tát sinh vào nhà Như lai, được pháp môn rất sâu xa, đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn, đồng với thiện căn của Phật cùng một thể tính.7. Phật lực quang minh thụ sinh tạng: Bồ tát sinh trong nhà Như lai, vào trí lực của Phật, được đại quang minh, cúng dường thừa sự tất cả chư Phật. 8. Quán phổ trí môn thụ sinh tạng: Bồ tát sinh trong nhà Như lai, trụ nơi Đồng chân vị, có khả năng quán sát khắp tất cả các pháp môn trí tuệ, hết vô lượng kiếp diễn nói hạnh Bồ tát. 9. Phổ hiện trang nghiêm thụ sinh tạng: Bồ tát sinh trong nhà Như lai, có khả năng trang nghiêm vô lượng cõi Phật, hóa tất cả thân khắp các pháp giới, thành thục chúng sinh. 10. Nhập Như lai địa thụ sinh tạng: Bồ tát sinh trong nhà Như lai, vào nơi Như lai, nhận pháp quán đính, dự vào hàng Phật, biết tất cả hạnh và biết hết thảy chúng sinh tùy thuận điều phục.