thập thiện nghiệp đạo kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十善業道經) Kinh, 1 quyển, do ngài Thực xoa nan đà dịch vào đời Đường, được thu vào Đại chính tạng tập 15. Nội dung kinh này nói về công đức 10 nghiệp thiện. Kinh nói: Người bỏ hẳn 10 điều ác mà tu hành 10 điều thiện thì có các công đức sau đây: Người không giết hại thành tựu 10 pháp lìa ưu não; người không trộm cướp được 10 pháp đáng tin cậy, người không tà dâm được 4 pháp người trí ngợi khen, người không nói dối được 8 pháp chư thiên khen ngợi, người không nói 2 lưỡi được 5 pháp không thể hư hoại, người lìa ác khẩu thành tựu 8 nghiệp thanh tịnh, người không nói thêu dệt thành tựu 3 thứ quyết định, người xa lìa tham dục thành tựu 5 thứ tự tại, người không giận tức được 8 pháp khiến tâm vui mừng, người không tà kiến thành tựu 10 pháp công đức… Kinh này là bản dịch lại phẩm Thập đức lục độ trong kinh Hải long vương. Kinh Phật vị Sa già la long vương sở thuyết Đại thừa do ngài Thí hộ dịch vào đời Bắc Tống là cùng bản tiếng Phạm với kinh này.