thập thắng hạnh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十勝行) Chỉ cho 10 hạnh tu thù thắng. I. Thập Thắng Hạnh. Mười thắng hạnh mà Bồ tát Thập địa phải tu để đạt đến Đạiniết bàn, tức là Thập ba la mật. (xt. Thập Ba La Mật). II. Thập Thắng Hạnh. Chỉ cho 10 hạnh tu thù thắng của bồ tát Du hí tự tại, đó là: 1. Thắng hạnh dùng vô lượng phương tiện môn hiện bày chúng sinh trong khắp tất cả pháp giới. 2. Thắng hạnh dùng vô lượng thứ trang nghiêm hiện bày chúng sinh trang nghiêm khắp tất cả pháp giới. 3. Thắng hạnh biết rõ tất cả chúng sinh giới thảy đều như hóa. 4. Thắng hạnh ở trong thân Như lai sinh ra thân Bồ tát, ở trong thân Bồ tát sinh ra thân Như lai. 5. Thắng hạnh tronghư không giới sinh ra thế giới, trong thế giới sinh ra hư không giới.6. Thắng hạnh ở trong sinh tử giới sinh raniết bàn giới, ở trongniết bàn giới sinh ra sinh tử giới. 7. Thắng hạnh trong một âm thanh chúng sinh sinh ra tất cả âm thanh Phật pháp. 8. Thắng hạnh trong vô lượng thân môn thị hiệnmột thân, trong một thân môn lần lượt thị hiện tất cả các thân. 9. Thắng hạnh dùng một thân trùm khắp tất cả thế giới. 10. Thắng hạnh chỉ trong một niệm khiến tất cả chúng sinh sinh ra vô lượng vô biên pháp môn thành đẳng chính giác. Kinh Hoa nghiêm quyển 56 (bản dịch mới), gọi Thập thắng hạnh này là Thập chủng cảnh giới. [X. kinh Hoa nghiêm Q.39 (bản dịch cũ); Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.17]. III. Thập Thắng Hạnh. Chỉ cho 10 hạnh(việc làm) được sinh lên cõi trời Phạm phụ. Đó là: 1. Xây tháp để cúng dường xá lợi Như lai. 2. Làm chùa, lập vườn và tứ sự cúng dường chư tăng 4 phương. 3. Làm cho các đệ tử Phật không hòa hợp được hòa hợp. 4. Tu tập 4 vô lượng(từ, bi, hỉ, xả). 5. Xả bỏ mệnh sống của mình để cứu mẹ.6. Xả bỏ thân mệnh của mình để cứu cha.7. Xả bỏsinhmệnh mình để mệnh của Như lai. 8. Xuất gia trong chính pháp. 9. Khuyên người khác xuất gia. 10. Khi Phật chưa thuyết pháp, xinNgài thuyết pháp. Nhờ 10 thắng hạnh trên đây mà được sinh lên cõi trời Phạm phụ, hưởng thụ khoái lạc trong 40 trung kiếp, vì thế gọi là Thắng hạnh. [X. luận Câu xá Q.18; luận Thuận chính lí Q.44; luận A tì đạt ma hiển tông Q.24; Câu xá luận quang kí Q.18].