thập thần lực vô ngại dụng

Phật Quang Đại Từ Điển

(十神力無礙用) Cũng gọi Thần lực tự tại. Mười thần lực vô ngại của hàng Bồ tát thuộc giai vị Như tướng hồi hướng thứ 8 trong giai vị Thập hồi hướng. Đó là: 1. Đặt bất khả tư nghị thế giới vào một hạt bụi mà không trở ngại. 2. Trong một hạt bụi hiển hiện tất cả pháp giới và cõi Phật mà không trở ngại. 3. Trong mỗi lỗ chân lông chứa đựng nước của tất cả biển lớn, rồi qua lại vòng quanh các thế giới trong 10 phương mà không va chạm, phiền nhiễu chúng sinh. 4. Trong tự thân của bất khả thuyết thế giới thị hiện tất cả thần thông mà không trở ngại. 5. Dùng một sợi lông buộc vô lượng núi Kim cương vi đem đi khắp 10 phương mà không làm cho chúng sinh sợ hãi. 6. Thu rút bất khả thuyết kiếp vào làm một kiếp, một kiếp kéo dài ra làm bất khả thuyết kiếp, hiển hiện sự thành hoại khác nhau mà không làm cho chúng sinh sợ hãi. 7. Trong tất cả thế giới hiển hiện các tai nạn nước, lửa, gió… biến hoại mà không gây phiền nhiễu cho chúng sinh. 8. Khi 3 tai nạn hủy hoại tất cả thế giới, giữ gìn các vật dụng sinh hoạt cho tất cả chúng sinh không để bị tổn hại, thiếu thốn. 9. Dùng một tay cầm bất khả thuyết thế giới ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, mà không làm cho chúng sinh kinh hãi.10. Nói tất cả các cõi đồng với hư không khiến các chúng sinh đều được hiểu tỏ. (xt. Thập Vô Ngại Dụng).