thập tập nhân

Phật Quang Đại Từ Điển

(十習因) Cũng gọi Thập tập, Thập nhân thập quả.Chỉ cho 10 tập nhân chiêu cảm quả báo địa ngục trong vị lai được nêu trong kinh ĐạiPhật đính thủ lăng nghiêm quyển 8, đó là: 1. Dâm tập nhân: Tập khí dâm dục giao tiếp, cọ xát không ngừng, cho nên có ánh lửa phát động, như người xoa hai bàn tay liền thấy có hơi nóng, 2 tập khí hun đốt nhau, nên cảm thụ quả báo giường sắt, cột đồng ở địa ngục Bát nhiệt. 2. Tham tập nhân: Tập khí tham lam giao kết nhau, phát ra sức hút không ngừng, cho nên có sự lạnh giá đóng băng, như người dùng miệng hút hơi gió thì có cảm giác lạnh, 2 tập lấn lướt nhau,chonên chiêu cảm quả báo địa ngục Hàn băng. 3. Mạn tập nhân: Tập khí kiêu mạn lấn át nhau, nương tựa nhau, trào chảy không ngừng, như người dùng lưỡi nếm vị mà chảy nước miếng, cho nên cảm quả báo sông máu, biển độc, nước dung đồng rót vào miệng. 4. Sân tập nhân: Tập khí sân hận xung đột, tâm nóng nảy phát ra lửa, hun đúc khí thành vàng, như người ngậm nỗi oan, sát khí đằng đằng, do sự chiêu cảm của nghiệp này nên có các quả báo cắt đứt, chém chặt… 5. Trá tập nhân: Tập khí dối trá dẫn dụ, phát khởi sự lừa gạt không dứt, như nước tưới ruộng, cây cỏ sinh trưởng, 2 tập duyên theo nhau nên có quả báo gông cùm, xiềngxích, roi gậy đánh đập. 6. Cuống tập nhân: Tâm lừa gạt phát động không ngừng, cho nên có các vật ô uế bất tịnh như bụi đất, phẩn giải bốc lên theo gió, không ai trông thấy, bởi thế chịu các quả báo chìm đắm, rơi rớt, nổi trôi… 7. Oan tập nhân: Tập khí oan gia hiềm khích nảy sinh xung đột, như người âm hiểmômlòng độc ác, cho nên chiêu cảm các quả báo quăng ném, bắt bớ, giam cầm… 8. Kiến tập nhân: Chấp các tà kiến của mình là phải là quấy mà sinh ra chống trái, cho nên chịu các quả báo bị xét hỏi, tra tấn…9. Uổng tập nhân: Vu báng, oan khuất người lương thiện, do nghiệp này chiêu cảm mà chịu các quả báo thân bị đè ép, bức ngặt, đau đớn rướm máu. 10. Tụng tập nhân: Do tập khí tranh tụng, kiện cáo huyên náo giao nhau mà sinh tâm che giấu, cho nên chịu quả báo hỏa châu, gương nghiệp, hiện rõ sự đối nghiệm của đời trước. [X. Thủ lăng nghiêm kinh hội giải Q.16].