thập phương vãng sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十方往生) Gọi đủ: Thập phương tùy thuận vãng sinh. Tùy nguyện sinh về cáctịnh độ trong 10 phương. Thập phương tịnh độ chỉ cho: Cõi Hương lâm ở phương Đông (Phật Nhập tinh tiến), cõi Kim lâm ở phương Đông nam (Phật Tận tinh tiến), cõi Lạc lâm ở phương Nam(Phật Bất xả lạc), cõi Bảo lâm ở phương Tây nam(Phật Thượng tinh tiến), cõi Hoa lâm ở phương Tây(Phật Tập tinh tiến), cõi Kim cương ở phương Tây bắc (Phật Nhất thừa độ), cõi Đạo lâm ở phương Bắc(Phật Hành tinh tiến), cõi Thanh liên hoa ở phương Đông bắc(Phật Bi tinh tiến), cõi Thủy tinh ở phương dưới(Phật Tịnh mệnh tinh tiến) và cõi Dục lâm ở phương trên (Phật Chí thành tinh tiến). Người nguyện cầu sinh về các cõi Phật trong 10 phương, vào ngày lâm chung phải tắm gội thân thể, mặc áo mới sạch, đốt các thứ hương thơm, treo phan phướn cờ lọng, xưng tán Tam bảo, đọc tụng tôn kinh. [X. kinh Đại quán đính thần chú Q.11; kinh Quán đính tùy nguyện vãng sinh thập phương tịnh độ].