thập phật dị hành

Phật Quang Đại Từ Điển

(十佛易行) Pháp môn xưng niệm danh hiệu của 10 đức Phật ở 10 phương, là 1 pháp môn dễ thực hành(dị hành) của chư Phật được nói trong phẩm Dị hành, luận Thập trụ tì bà sa quyển 5 của ngài Long thụ. Phẩm Dị hành ghi: Nếu người tu hành muốn mau đến chỗ không trở lui thì tâm nên cung kính thụ trì danh hiệu chư Phật. Danh hiệu của 10 đức Phật ở 10 phương được nêu trong các kinh có hơi khác nhau, nay liệt kê như đồ biểu sau đây: I. Theo phẩm Dị hành: 1. Phật Thiện đức, thế giới Vô ưu, phương Đông. 2. Phật Chiên đàn đức, thế giới Hoan hỉ, phương Nam. 3. Phật Vô lượng minh, thế giới Thiện, phương Tây. 4. Phật Tướng đức, thế giới Bất khả động, phương Bắc. 5. Phật Vô ưu đức, thế giới Nguyệt minh, phương Đông nam. 6. Phật Bảo thí, thế giới Chúng tướng, phương Tây nam. 7. Phật Hoa đức, thế giới Chúng âm, phương Tây bắc. 8. Phật Tam thừa hành, thế giới An ổn, phương Đông bắc. 9. Phật Quảng chúng đức, thế giới Chúng nguyệt, phương trên. 10. Phật Minh đức, thế giới Quảng đại, phương dưới. II. Theo kinh Quán Phật tam muội Quyển 6: 1. Phật Thiện đức. 2. Phật Chiên đàn đức. 3. Phật Vô lượng minh. 4. Phật Tướng đức. 5. Phật Vô ưu đức. 6. Phật Bảo thí. 7. Phật Hoa đức. 8. Phật Tam thừa hành. 9. Phật Quảng chúng đức. 10. Phật Minh đức(các thế giới và các phương cũng giống như phẩm Dị hành ở trên). III. Theo kinh Bồ tát tạng: 1. Phật Nguyệt thắng, thế giới A du ca (Vô ưu), phương Đông. 2. Phật Chiên đàn cát, thế giới Nan đà (Hoan hỉ), phương Nam. 3. Phật Vô biên quang minh, thế giới Bả đà la(Hiền), phương Tây. 4. Phật Tràng cát, thế giới Nhiêu ích nhãn, phương Bắc. 5. Phật Vô ưu cát, thế giới Nguyệt quang, phương Đông nam. 6. Phật Bảo sát, thế giới Tràng, phương Tây nam. 7. Phật Hoa đức, thế giới Minh, phương Tây bắc. 8. Phật Tam dũng mãnh, thế giới An ổn, phương Đông bắc. 9. Phật Đại công đức cát, thế giới Nguyệt, phương trên. 10. Phật Quang minh cát, thế giới Đại danh, phương dưới. IV. Theo kinh Bảo nguyệt đồng tử vấn pháp: 1. Phật Hiền cát tường, thế giới Vô ưu, phương Đông. 2. Phật Vô biên quang, thế giới Tịch tĩnh, phương Nam. 3. Phật Hỉ cát tường, thế giới Hoan hỉ, phương Tây. 4. Phật Bảo tràng, thế giới Bất động, phương Bắc. 5. Phật Vô ưu cát tường, thế giới Chính hành, phương Đông nam. 6. Phật Bảo tràng, thế giới Bảo cát tường, phương Tây nam. 7. Phật Cát tường hoa, thế giới Diệu thanh, phương Tây bắc. 8. Phật Liên hoa quang hi hí trí, thế giới An lạc, phương Đông bắc. 9. Phật Tài cát tường, thế giới Nguyệt quang, phương trên. 10. Phật Quang minh cát tường, thế giới Quảng đại, phương dưới. V. Theo kinh Đại bảo tích quyển 101: 1. Phật Vô lượng công đức bảo trang nghiêm uy đức vương, thế giới Nhất thiết pháp công đức trang nghiêm, phương Đông. 2. Phật Công đức bảo thắng trang nghiêm uy đức vương, thế giới Công đức bảo trang nghiêm, phương Nam. 3. Phật Nhất thiết thù thắng biện tài trang nghiêm, thế giới Li nhất thiết ưu ám, phương Tây. 4. Phật Tích tập vô lượng biện tài trí tuệ, thế giới Li trần ám, phương Bắc. 5. Phật Thiên vân lôi hống thanh vương, thế giới Thắng diệu trang nghiêm, phương Đông nam. 6. Phật Tối thượng diệu sắc thù thắng quang minh, thế giới Vô lượng trang nghiêm, phương Tây nam. 7. Phật Chủng chủng thắng quang minh uy đức vương, thế giới Li cấu, phương Tây Bắc.8. Phật Vô số kiếp tích tập bồ đề, thế giới Vô ưu, phương Đông bắc. 9. Phật Hư không hống thanh tịnh diệu trang nghiêm quang minh chiếu, thế giới Vô lượng công đức trang nghiêm uy đức, phương trên. 10. Phật Nhất thiết pháp môn thần biến uy đức quang minh chiếu diệu, thế giới Chủng chủng âm thanh, phương dưới.