thập pháp

Phật Quang Đại Từ Điển

(十法) Chỉ cho 10 pháp mà Bồ tát thành tựu được nói trong kinh Đại thừa thập pháp. Đó là: 1. Thành tựu chính tín. 2. Thành tựu hạnh thanh tịnh. 3. Thành tựu tính chân thực. 4. Ưa thích tâm bồ đề. 5. Ưa chính pháp. 6. Ưa thích quán xét chính pháp. 7. Tu hành chính pháp và thuận theo chính pháp. 8. Xa lìa thói kiêu căng, ngã mạn. 9. Khéo thông suốt những lời nói kín đáo, sâu xa. 10. Không chuộng pháp Thanh văn và Duyên giác.