thập niệm vãng sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十念往生) Chỉ cho 10 niệm được vãng sinh. Tức người phạm tội ngũ nghịch, lúc hấp hối, nhờ sự chỉ bảo của thiện tri thức mà xưng niệm 10 tiếng Nam mô A di đà Phật, liền được vãng sinh Cực lạc. Thuyết này có xuất xứ từ Hạ hạ phẩm trong kinh Quán vô lượng thọ và từ nguyện thứ 18 trong kinh Vô lượng thọ Q.thượng. (xt. Thập Niệm, Niệm Phật Vãng Sinh Nguyện).