thập niệm huyết mạch

Phật Quang Đại Từ Điển

(十念血脉) Chỉ cho việc truyền trao pháp Thập niệm giữa thầy và trò. (xt. Huyết Mạch). Do mười niệm nối tiếp nhau không gián đoạn mà thành tựu sự nghiệp vãng sinh.Vãng sinh luận chú quyển thượng của ngài Đàm loan (Đại 40, 834 hạ) ghi: Kinh nói 10 niệm là nêu rõ sự nghiệp đã thành tựu, chứ không cần tính số. Đây là ngài Đàm loan giải thích 10 niệm nói trong kinh Quán vô lượng thọ thành nghĩa nhớ nghĩ, cho rằng tâm tương tục niệm Phật A di đà đến số 10 là đủ 10 niệm, nhưng 10 niệm ở đây là nêu rõ ý sự nghiệp đã thành tựu, nếu hành giả không duyên theo việc khác mà chỉ chuyên tâm niệm Phật liên tục, thì dù có đầy đủ 10 niệm hay không đều có thể thành tựu sự nghiệp. Ngoài ra, ngài Thiện đạo giải thích 10 niệm là 10 tiếng xưng niệm danh hiệu Phật, đồng thời cho rằng xưng niệm trọn đời hoặc từ 10 tiếng cho đến 1 tiếng, đều được vãng sinh. Ngài Nguyên không y cứ vào thuyết này, chủ trương bất luận niệm Phật nhiều hay ít, 1 niệm, 10 niệm đều được vãng sinh. Về sau này phát sinh sự tranh luận về 1 niệm thành tựu, hay nhiều niệm thành tựu sự nghiệp vãng sinh. (xt. Thập Niệm, Nghiệp Sự Thành Tựu).