thập nhị loại sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十二類生) Chỉ cho 12 loại hình thụ sinh của hữu tình do vọng tưởngđiên đảo khởi hoặc tạo nghiệp, rồi tùy nghiệp mà chiêu cảm quả báo khác nhau. Đó là: 1. Noãn sinh: Từ trong trứng sinh ra, như các loài cá, chim, rùa, rắn… 2. Thai sinh: Từ bào thai sinh ra, như các loài người, súc sinh, rồng, tiên… 3. Thấp sinh: Từ chỗ ẩm ướt sinh ra, như các loài côn trùng, giun dế… 4. Hóa sinh: Tức từ không chợt có, bỏ hình cũ, đổi chất mới, như các loài lột xác bay đi trong hư không, như con tằm lột xác thành con ngài, con ngài hóa bướm… 5. Hữu sắc: Có hình sắc chướng ngại, như các loài hưu, cữu, tinh minh… sao tốt là hưu, sao xấu là cữu; đom đóm, ngọc trai là tinh minh. 6. Vô sắc: Không có hình sắc. Tức các loài không tán tiêu trầm, như ngoại đạo ở cõi Vô sắc. 7. Hữu tưởng: Tức từ sự nhớ tưởng mà sinh, như các loài quỉ thần tinh linh. 8. Vô tưởng: Tức tâm tưởng mê tối, không rõ biết gì, như các loài gỗ, đất, đá, vàng… như ngoại đạo Hoàng đầu hóa làm đá. 9. Phi hữu sắc: Tuy có hình sắc nhưng là mượn vật khác mà thành, tức như loài thủy mẫu lấy tôm làm mắt. 10. Phi vô sắc: Tức nhân âm thanh kêu gọi mà thành hình, như các loại chú trở yểm sinh. 11. Phi hữu tưởng: Mượn thân loài khác để thành loài của mình, tức loài nhờ các chất khác nhau mà thành, như bồ lô… 12. Phi vô tưởng: Tức tuy thâncậnmà thành oán hại, như loài chim Thổ kiêu đắp đất làm con, chim Phá kính ấp trái cây độc làm con, khi chim con thành hình thì chim bố mẹ đều bị chúng ăn thịt. [X. kinh ĐạiPhật đính Thủ Lăng Nghiêm Q.7; Thủ lăng nghiêm nghĩa sớ chú kinh Q.7].