thập nhất môn khoa

Phật Quang Đại Từ Điển

(十一門科) Cũng gọi Thập nhất môn nghĩa. Chỉ cho 11 môn do ngài Thiện đạo lập ra trong Quán kinh sớ tán thiện nghĩa để giải thích ý nghĩa của Cửu phẩm trong kinh Quán vô lượng thọ. Đó là: 1. Bàn chung về lời khuyến cáo. 2. Lập ra các vị thứ. 3. Nêu chung các loại hữu duyên. 4. Quyết định 3 tâm là nhân chính yếu. 5. Nói rõ về căn cơ có khả năng và không có khả năng. 6. Nói rõ về việc lãnh thụ giáo pháp khác nhau. 7. Nói rõ về thời gian tu tập có dài ngắn khác nhau. 8. Nói rõ về hồi hướng công đức tu hành, nguyện sinh về Tịnh độ của Phật A DI ĐÀ. 9. Nói rõ lúc mệnh chung, thánh chúng đến đón rước có khác nhau và khi đi có mau, chậm. 10. Nói rõ khi về đến Tịnh độ thì hoa sen nở có mau, chậm khác nhau. 11. Nói rõ khi hoa nở rồi được lợi ích cũng khác nhau. Trong 9 phẩm mỗi phẩm đều có đủ 11 nghĩa trên đây, nhân lên thành 99 nghĩa, thêm một nghĩa chung nữa, thành là 100 nghĩa. [X. Quán kinh tán thiện yếu nghĩa thích quán môn nghĩa sao Q.1].