thập địa kinh luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(十地經論) Gọi tắt: Thập địa luận. Luận, 12 quyển, do bồ tát Thế thân soạn, các ngài Bồ đề lưu chi và Lặc na ma đề dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại chính tạng tập 26. Đây là sách chú thích kinh Thập địa (biệt dịch phẩm Thập địa trong kinh Hoa nghiêm). Nội dung giải thích về các giai vị tu hành của Bồ tát, cho rằng 10 Địa dung nhiếp tất cả thiện pháp, trong đó, 3 Địa đầu nói về thiện pháp thế gian; 4 Địa kế tiếp nói về tướng trạng tu hành của Tam thừa; 3 Địa cuối thì nói về giáo pháp Nhất thừa.Luận này là sách y cứ quan trọng của học phái Địa luận ở thời đại Lục triều, đến đời Tùy, ngài Tuệ viễn ở chùa Tịnh ảnh soạn Thập địa nghĩa kí 14 quyển (hiện nay chỉ còn 8 quyển) tập đại thành học phái này.