thập địa kí thừa

Phật Quang Đại Từ Điển

(十地寄乘) Thập địa được kí thác vào các thừa. Nghĩa là tông Hoa nghiêm đem các giai vị Thập địa kí thác vào Nhân thiên thừa thế gian, Tam thừa xuất thế gian và Nhất thừa thế xuất thế gian để phân biệt sự sâu, cạn của pháp môn. Đó là: 1. Hoan hỉ địa kí thác vào nhân thừa: Bồ tát Sơ địa tu hạnh bố thí, thị hiện sinh vào thế gian, làm vua cõi người. 2. Li cấu địa kí thác vào Thiên thừa cõi Dục: Nhị địa Bồ tát tu hành Thập thiện, thị hiện sinh trong các tầng trời cõi Dục, làm vua cõi trời. 3. Phát quang địa kí thác vào Thiên thừa cõi Sắc, cõi Vô sắc: Bồ tát Tam địa tu hành 8 thiền định, giống với 4 thiền cõi Sắc và 4 Không xứ cõi Vô sắc. 4. Diệm tuệ địa kí thác vào thừa Tu đà hoàn: Bồ tát Tứ địa bắt đầu đoạn trừ câu sinh thân kiến, quán xét đạo phẩm, giống với Sơ quả Tu đà hoàn. 5. Nan thắng địa kí thác vào thừa A la hán: Bồ tát Ngũ địa đã quán xét các hạnh Tứ đế xong, giống với Tứ quả A la hán. 6. Hiện tiền địa kí thác vào thừa Duyên giác: Bồ tát Lục địa quán xét lí 12 nhân duyên sinh diệt, giống với Duyên giác.7. Viễn hành địa kí thác vào thừa Bồ tát: Bồ tát Thất địa tu hành pháp Bồ đề phần, phương tiện đi vào 3 cõi hóa độ chúng sinh, giống với Bồ tát. 8. Bất động địa kí thác vào Nhất thừa: Bồ tát bát địa xả bỏ hạnh đã tu, khế hợp thực lí, lìa tướng, lìa lời nói, siêu việt thế gian, xuất thế gian, là pháp Nhất thừa. 9. Thiện tuệ địa kí thác vào Nhất thừa: Bồ tát Cửu địa dùng vô lượng trí tuệ quán xét vô biên cảnh giới, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, siêu việt thế gian, xuất thế gian, là pháp Nhất thừa. 10. Pháp vân địa kí thác vào Nhất thừa: Bồ tát Thập địa dùng pháp thân làm mây, che cho khắp cả chúng sinh, quán thấy rõ ràng, ý nghiệp tự tại, siêu việt thế gian, xuất thế gian, là pháp Nhất thừa. [X. Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.9; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1]. (xt. Thập Địa).