thập địa kí báo

Phật Quang Đại Từ Điển

(十地寄報) Chỉ cho các Bồ tát Thập địa nhờ vào quả báo vãng sinh làm các vị Thiên vương để giữ gìn chính pháp và tu hành Phật sự. Đó là: 1. Sơ địa vãng sinh làm vua cõi Diêm phù đề, giàu sang tự tại, thường hộ trì chính pháp. 2. Nhị địa vãng sinh làm Chuyển luân thánh vương, được pháp lực rộng lớn, thành tựu 7 báu, có sức tự tại. 3. Tam địa vãng sinh làm vua cõi trời Đao lợi, trí tuệ nhạy bén, thường dùng phương tiện chuyển hóa các chúng sinh, khiến lìa dâm dục. 4. Tứ địa vãng sinh làm vua cõi trời Dạ ma, giáo hóa chúng sinh, khiến phá trừ tâm chấp ngã. 5. Ngũ địavãng sinh làm vua cõi trời Đâu suất, hàng phục tất cả ngoại đạo. 6. Lục địa vãng sinh làm vua cõi trời Thiện hóa tự tại, phá dẹp tất cả kẻ tăng thượng mạn. 7. Thất địa vãng sinh làm vua cõi trời Tha hóa tự tại, các căn nhạy bén, có khả năng làm nhân duyên ngộ đạo cho chúng sinh.8. Bát địa vãng sinh làm vua cõi trời Đại phạm thuộc Đệ nhị thiền, vì các chúng sinh, Thanh văn, Bích chiphật… khéo léo giảng nói đạo Ba la mật. 9. Cửu địa vãng sinh làm vua cõi trời Đại phạm thuộc Đệ tam thiền, thống lãnh 3 nghìn thế giới đại thiên không ai hơn được, hiểu nghĩa chân thực, được tự tại giữa tự tại. 10. Thập địa vãng sinh làm vua cõi trời Ma hê thủ la, trí tuệ sáng suốt, khéo vì Thanh văn, Bích chi phật giảng nói các hạnh Ba la mật của Bồ tát. Quả báo Thập vương này của các Bồ tát Thập địa được gọi là Thập vương hoa báo. Lại vì Thập địa có thể cảm được hoa báo này, nên cũng gọi là Thập địa chứng vương. [X. kinh Hoa nghiêm Q.23-27 (bản dịch cũ); kinh Hoa nghiêm Q.34 (bản dịch mới); Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.11].