thắng ý sinh minh

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝意生明) Chỉ cho thần chú của trời Ma hê thủ la (Phạm:Mahezvara). Trời Ma hê thủ la là tên khác của trời Đại tự tại, vốn được Ấn độ giáo phụng thờ làm thần tối cao sáng tạo ra vũ trụ, còn Phật giáo thì coi vị thần này là thần đứng đầu tầng trời Sắc cứu cánh trên đỉnh cõi Sắc. Minh là thần chú, là Đà la ni bí mật. Đà la ni của trời Ma hê thủ la có năng lực tùy theo ý muốn thắng diệu của trời này mà sinh ra nhiều việc lợi ích, vì thế nên gọi là Thắng ý sinh minh. Kinh Đại nhật quyển 3 (Đại 18, 18 thượng) nói: Trời Ma hê thủ la có Thắng ý sinh minh, có năng lực làm lợi ích cho chúng sinh trong ba nghìn thế giới đại thiên, hóa ra tất cả đồ thụ dụng cho hết thảy chúng sinh thụ dụng. Trong Đại nhật kinh sớ quyển 11 của mình, ngài Nhất hạnh đời Đường giải thích nghĩa ấy như sau (Đại 39, 693 hạ): Trời Ma hê thủ la có một bài chú gọi là Thắng ý sinh minh. Nhờ năng lực của chân ngôn này có thể cùng một lúc tạo ra cuộc biến hóa to lớn, tràn khắp ba nghìn thế giới đại thiên này, hiện thành mỗi mỗi chúng sinh, hiện ra các việc lợi ích mà chúng sinh ấy ưa thích, tùy theo sự thụ dụng của những chúng sinh ấy đều chân thực không hư dối. Qua đó mà biết lực dụng của chân ngôn này thù thắng, vi diệu không gì sánh được, có khả năng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh trong Tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng nội dung của chân ngôn này trong kinh Đại nhật và Đại nhật kinh sớ đều không ghi chép.