thắng quân vương sở vấn kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝軍王所問經) Kinh, 1 quyển, do ngài Thí hộ dịch vào đời Tống, được thu vào Đại chính tạng tập 14.Nội dung kinh này thuật lại việc đức Phật giảng nói pháp 12 nhân duyên cho vua nước Kiêu tát la là Thắng quân (tức vua Ba tư nặc) nghe, Ngài dạy rằng thể tính của các pháp trong thế gian là rỗng không, hoại diệt trong từng sát na, bởi vậy nên cầu pháp xuất thế. Kinh này cùng với các kinh như: Kinh Gián vương do cư sĩ Thư cừ kinh thanh dịch, kinh Như lai thị giáo Thắng quân do ngài Huyền trang dịch và kinh Phật vị Thắng quang thiên tử thuyết vương pháp do ngài Nghĩa tịnh dịch có nội dung đại đồng tiểu dị, đều nói về sự vô thường của các pháp thế gian để khuyên tu hành chính pháp.