thắng quân

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝軍) Phạm: Jayasena. Hán âm: Xà da tê na. Cao tăng nước Tô lạt đà miền Tây Ấn độ, thuộc dòng Sát đế lợi. Thủa nhỏ, sư ham học, ban đầu theo Luận sư Hiền ái học Nhân minh, sau, sư theo ngài Giới hiền học luận Du già sư địa, lại học Thanh minh và luận Đại, Tiểu thừa nơi ngài An tuệ. Các học thuyết của ngoại điển như Tứ phệ đà, thiên văn, địa lí, y phương, thuật số… sư đều nghiên cứu đến nguồn gốc, rất được người đương thời kính trọng. Lúc bấy giờ, vua Mãn trụ nước Ma yết đà và vua Giới nhật nước Yết nhã cúc xà đều thỉnh sư làm Quốc sư, phong cho sư 20, 80 đại ấp, nhưng sư đều từ chối. Về sau, sư trụ ở núi Trượng lâm giảng kinh thuyết pháp, rất đông tăng tục đến qui y học đạo. Khi du học Ấn độ, ngài Huyền trang cũng từng theo sư 2 năm học các bộ luận như luận Duy thức quyết trạch, luận Ý nghĩa lí thành, luận Thành vô úy, luận Bất trụ niết bàn, luận Thập nhị nhân duyên và Trang nghiêm kinh luận, đối với Du già, Nhân minh có chỗ nào thắc mắc nghi ngờ đều được sư chỉ dạy rõ ràng. Sư cho rằng Lượng(luận thức) Đại thừa Phật thuyết do ngài Vô trước lập trong Nhiếp Đại thừa luận có chỗ sai lầm, cho nên sư lập Lượng mới Lưỡng câu cực thành phi Phật ngữ sở bất nhiếp cố, để luận chứng rằng các kinh Đại thừa đều do Phật nói, người đời gọi sư là Thắng quân tỉ lượng. [X. Thành duy thức luận thuật kí Q.4, phần đầu; Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng Q.4, phần đầu; Thành duy thức luận diễn kí Q.3, phần đầu; Nhân minh nhập chính lí luận sớ Q.trung, phần cuối; Đại từ âm tự tam tạng pháp sư truyện Q.4; Đại đường tây vực kí Q.9].