thắng phương tiện

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝方便) Phương tiện thù thắng, chỉ cho pháp xưng niệm danh hiệu Phật A di đà. Theo luận Đại thừa khởi tín thì chuyên niệm Phật A di đà là Thắng phương tiện, pháp này vì những người nội tâm yếu đuối, lại thiếu thắng duyên gần gũi chư Phật, Bồ tát mà lập ra. Vì pháp môn xưng niệm Di đà là phương tiện chắc chắn đạt đến địa vị Bất thoái, cho nên được khen ngợi là Thắng phương tiện. Phần Tu hành tín tâm trong luận Đại thừa khởi tín (Đại 32, 582 thượng) nói: Nên biết Như lai có Thắng phương tiện nhiếp hộ tín tâm, nghĩa là nhờ nhân duyên chuyên tâm niệm Phật mà được tùy nguyện được sinh về cõi Phật ở các phương khác, thường được thấy Phật, mãi mãi xa lìa đường ác. Như kinh nói: Nếu người chuyên niệm Phật A di đà ở thế giới Cực lạc phương Tây, đem hồi hướng các căn lành đã tu được, nguyện cầu sinh về thế giới kia thì liền được vãng sinh, vì thường được thấy Phật nên không bao giờ lui sụt. [X. Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí Q.hạ; Đại thừa khởi tín luận sớ bút tước kí Q.6].