thắng nhân

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝因) I. Thắng Nhân. Chỉ cho nhân duyên thù thắng. Thung dung lục tắc 3 (Đại 48, 229 thượng) nói: Quốc vương xứ Đông ấn thỉnh Tổ thứ 27 là Bát nhã đa la đến cúng dường trai tăng. Nhà vua hỏi Tổ: Sao sư không xem kinh? Tổ đáp: Bần đạo thở vào không trụ ấm giới, thở ra không vướng các duyên, thường chuyển trăm nghìn vạn ức quyển kinh như thế.(Phần giảng tán trên đây có vô hạn thắng nhân). II. Thắng Nhân. Chỉ cho Thiện nhân Thù thắng. Kinh Phật thuyết vô thường (Đại 17, 746 thượng) nói: Thánh nhân sinh thiện đạo, ác nghiệp rơi vào địa ngục.