Thần Nghi

Từ Điển Đạo Uyển

神儀; ?-1216
Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông thứ 13, nối pháp Thiền sư Thường Chiếu.
Sư họ Quách, quê ở Ngoại Trại, xuất thân từ một gia đình mộ đạo. Sau khi xuất gia, Sư đến học với Thiền sư Thường Chiếu.
Lúc Thường Chiếu sắp tịch, Sư hỏi: “Mọi người đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết?” Thường Chiếu bảo: “Ngươi nhớ được mấy người không theo thế tục?” Sư thưa: “Một mình Tổ (Bồ-đề) Ðạt-ma.” Thường Chiếu hỏi: “Có những đặc biệt gì?” Sư thưa: “Một mình đạp trên sóng mà trở về Tây.” Thường Chiếu hỏi: “Núi Hùng Nhĩ là nhà ai?” Sư thưa: “Chỉ là nơi chôn chiếc gậy trong hòm mà thôi.” Thường Chiếu bảo: “Lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi.” Sư hỏi: “Ðâu thể nói Tống Vân truyền dối, việc vua Trang Ðế quật mồ thì sao?” Thường Chiếu bảo: “Một con chó lớn sủa láo.” Sư hỏi: “Hoà thượng cũng tuỳ tục chăng?” Thường Chiếu bảo: “Tuỳ tục.” Sư hỏi: “Vì sao như thế?” Thường Chiếu đáp: “Ấy là cùng người đồng đều.” Sư nhân đây bỗng nhiên tỉnh ngộ, lễ bái thưa: “Con đã hiểu lầm rồi.” Thường Chiếu liền hét.
Sau đó Thường Chiếu lấy bản đồ truyền thừa của Thiền sư Thông Biện ra vì Sư giảng nghĩa.
Sau khi Thường Chiếu tịch, Sư về trụ trì chùa Thắng Quang ở làng Thị Trung, Kim Bài. Ðồ chúng theo học rất đông.
Ngày 18 tháng 2 năm Bính Tí, niên hiệu Kiến Gia thứ 6 đời Lí Huệ Tông, Sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy bản đồ của Thường Chiếu trao cho và dặn: “Phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ bản dồ này, cẩn thận đừng để binh lửa làm hại, ắt là tổ phong của ta không mất vậy”. Nói xong, Sư tịch.