thán đức

Phật Quang Đại Từ Điển

(嘆德) Tán thán công đức của Phật, Bồ tát, Tổ sư, các đệ tử Phật… Nếu viết thành văn để đọc tụng thì gọi là Thán đức văn. Ở đầu các kinh thường có đoạn văn khen ngợi công đức của Phật, Bồ tát, Thanh văn (đệ tử Phật)…