tế hạ

Phật Quang Đại Từ Điển

(濟下) Cũng gọi Tế môn, Tế tông. Chỉ cho tông Lâm tế. (xt. Ngũ Gia Thất Tông).