tây tạng hậu truyện kỳ phật giáo

Phật Quang Đại Từ Điển

(西藏後傳期佛教) Phật giáo Tây tạng ở thời kì truyền nhập sau.(xt. Tây Tạng PhậtGiáo).