tây tạng cao tăng toàn tập

Phật Quang Đại Từ Điển

(西藏高僧全集) Chỉ cho những tác phẩm của các Cao tăng Tây tạng và các đệ tử lớn củacácvị này, hoặc những trứ tác có liên quan đến các vị được thu chép lại mà thành, nhưng không được đưa vào Đại tạng kinh Tây tạng.Người Tây tạng gọi nguyên bản kinh luật luận từ Ấn độ truyền vào là Cam châu nhĩ (Tạng: Bka#-#gyur) và Đan châu nhĩ (Tạng:Bstan-#gyur), đồng thời phiên dịch, chú giải mà thành là Đại tạng kinh Tây tạng. Còn những tác phẩm nói về Phật giáo do những người Tây tạng soạn thì gọi chung là Tây tạng soạn thuật Phật điển, hoặc Tạng ngoại Phật điển, trong đó đa số tác phẩm được chỉnh lí thành Thập vạn ngự ngôn (Tạng: Gsuí-#bum), hoặc gọi là Thập vạn giáo sắc (Tạng: Bka#- #bum), cả 2 đều có nghĩa là Lời nói của đa số, thông thường dịch là Toàn thư. Do đó mà biết người Tây tạng gọi Toàn thư là chỉ cho những sách Phật nằm ngoài Đại tạng, chứ không phải chỉ cho Toàn tập của một cá nhân nào. Sự nghiên cứu về sách Phật ngoài Đại tạng Tây tạng chỉ mới bắt đầu gần đây, chưa có được bao nhiêu thành tích khả quan, nhất là về các tác phẩm liên quan đến Hồng giáo thì người ta còn biết đến rất ít. Chỉ có Đoàn học thuật điều tra của Ý đại lợi mới bắt đầu nghiên cứu. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của Đoàn này, đến nay người ta mới biết có các tác phẩm của các tác giả sau đây: 1. Bố đốn (Tạng:Bu-ston)Toàn thư, 26 pho. 2. Tông khách ba (Tạng: Tson-khaba)Toàn thư, 17 pho (hoặc 18 pho). 3. Cát dương ca phổ (Tạng: Rgyaltshabs) Toàn thư, 8 pho. 4. Khải châu (Tạng: Mkhas-grub) Toàn thư, 10 pho. 5. Đạt lại lạt ma (Tạng:Dalai blama) Toàn thư, 42 pho. 6. Ban thiền lạt ma (Tạng:Paị-chen bla-ma) Toàn thư, 40 pho. 7. Tát ca phan địa tháp (Tạng: Saskya Paịđita) Toàn thư, khoảng 50 pho. 8. Đề tây (Tạng:Sde-srit)Toàn thư, khoảng 20 pho. 9. Tùng ba kham bố (Tạng: Sum-pa mkhan-po) Toàn thư, 12 pho. 10. Đa la na tha (Tạng: Tàranàtha) Toàn thư, 18 pho. 11. Chương gia (Tạng: Lcaí skya) Toàn thư, 12 pho. 12. Độ quán hô đồ khắc đồ (Tạng: Thu#u-bkwan) Toàn thư, khoảng 20 pho.13. Ca mẫu dương yết ba (Tạng:Fjamdbyaís bzad-pa) Toàn thư, 54 pho. 14. Cấp khế (Tạng: Dge-zes) Toàn thư, 10 pho. 15. Long đặc nhĩ (Tạng: Kloí-rdol) Toàn thư, 2 pho. 16. Đạt mẫu kì đặc lỗ cát (Tạng:Damtshig rdo-rje)Toàn thư, 15 pho.