tây sơn trụ bộ

Phật Quang Đại Từ Điển

(西山住部) Phạm: Apara-zaila. Pàli:Apara-seliya. Cũng gọi Tây sơn bộ. Một phái trong 20 bộ phái Tiểu thừa tách ra từ Đại chúng bộ 200 năm sau đức Phật nhập diệt, khi 5 việc của ngài Đại thiên lại được tranh luận lần thứ 2. Sau khi phân phái vì bất đồng quan điểm về 5 việc, đại chúng của bộ phái này đến trụ ở Tây sơn, cho nên gọi là Tây sơn trụ bộ. Thập bát bộ luận thì gọi bộ phái này là Phật bà la bộ (Phạm:Pubba-sela; Hán dịch: Đông sơn), kinh Văn thù vấn quyển hạ cũng gọi là Đông sơn bộ (Phạm: Pùrva-zaila). Nhưng Dị bộ tông luân luận thuật kí thì cho rằng gọi Đông sơn là sai lầm. (xt. Đại Chúng Bộ, Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ).