tây phương thất diệu chúng

Phật Quang Đại Từ Điển

(西方七曜衆) Chỉ cho 7 vị trời: Tịch mẫu, Đại quang, Đối chủ, Hạnh, Thìn, Tôn trưởng và Duyệt khả, được an trí ở mé tây của Ngoại viện trong Mạn đồ la Thai tạng giới Mật giáo.Bảy vị trời trên đây tương đương với 7 ngôi sao: Nữ, Ngưu, Đẩu, Cơ, Vĩ, Tâm và Phòng trong 28 sao. Nhưng theo kinh Tú diệu… thì các ngôi sao nói trên đều không phải ở phương tây. (xt. Nhị Thập Bát Tú).