tây hạ văn đại tạng kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(西夏文大藏經) Cũng gọi Tây hạ Đại tạng kinh, Tây hạ ngữ Đại tạng kinh. Đại tạng kinh tiếng Tây hạ được phiên dịch từ các bản dịch Hán và Tây tạng. Sau khi vị vua đầu tiên của Tây hạ là Nguyên hạo thỉnh được Đại tạng kinh từ Trung quốc (nhà Tống) liền chế ra chữ Tây hạ và thỉnh các vị tăng người Hồi cốt phiên dịch. Nhưng mãi đến hơn 70 năm sau khi nước Tây hạ diệt vong thì Đại tạng kinh mới được khắc bản và in ấn xong. Quản chủ bát đời Nguyên bắt đầu khắc bản Đại tạng kinh tiếng Tây hạ hơn 3620 quyển ở chùa Đại vạn thọ, tỉnh Chiết giang, Trung quốc, hoàn thành vào năm Đại đức thứ 6 (1302) đời vua Thành tông. Năm Đại đức thứ 11 (1307), vâng theo chiếu chỉ của vua Thành tông, 50 bộ Đại tạng kinh này được ấn hành. Đại tạng kinh tiếng Tây hạ hiện còn không được đầy đủ. Đời sau, những bản khắc bằng văn tự Tây hạ được tìm thấy chỉ còn vài trăm bộ. [X. Trung quốc đại tạng kinh điêu khắc sử thoại (Đạo an)].