tẩy dục ngũ lợi

Phật Quang Đại Từ Điển

(洗浴五利) Chỉ cho 5 điều lợi ích của việc tắm rửa mà đức Phật đã nói cho vị tỉ khưu bị bệnh hủi nghe. Đó là: 1. Trừ dơ bẩn: Dùng nước tắm rửa thân thể thì các chất dơ bẩn không còn. 2. Thân thể thanh tịnh: Các chất dơ bẩn không còn thì thân thể được sạch sẽ. 3. Trừ lạnh lẽo: Tắm rửa thì thân thể khoan khoái ấm áp, không còn lạnh lẽo. 4. Trừ phong: Thân thể ấm áp thì các bệnh phong tà tự trừ. 5. Được an ổn: Đã không có các bệnh phong tà thì tứ chi an ổn.