tất tài

Phật Quang Đại Từ Điển

(必才) (1292-1359) Cao tăng Trung quốc sống vào đời Nguyên, người Lâm hải, Thai châu, họ Khuất, tự là Đại dụng. Ban đầu, sư theo ngài Mông nhuận học giáo quán Thiên thai, thông suốt kinh luận, hiểu sâu Thiền pháp. Trong năm Chí chính, sư trụ chùa Diễn phúc ở Hàng châu, vua Thuận đế ban hiệu Phật Giám Viên Chiếu. Năm Chí chính 19 (1359), một hôm, sư chợt cảm thấy đầu óc rỗng lặng, tự biết duyên trần đã mãn, liền thắp hương, ngồi ngay thẳng, chắp tay thị tịch, thọ 68 tuổi.Sư để lại các tác phẩm: Diệu huyền văn cú, Chỉ quán tăng trợ trị văn, Pháp hoa Niết bàn giảng nghĩa, Chương an kinh khê pháp trí lễ văn thi kệ. [X. Đại minh cao tăng truyện Q.1; Tống học sĩ tập Q.57].