tất định bồ tát

Phật Quang Đại Từ Điển

(必定菩薩) Chỉ cho Bồ tát ở địa vị nhất định thành Phật.Tất định đồng nghĩa với Chính định tụ, Bất thoái chuyển. Phẩm Dị hành trong luận Thập trụ tì bà sa quyển 5 (Đại 26, 34 thượng) ghi: Bản nguyện của đức Phật A di đà nói: Nếu người xưng niệm danh hiệu của ta thì liền tự quay về nhậpvàotất định, đượcA nậu đa la tam miệu tambồ đề. Ngu thốc sao (Đại 83, 648 hạ) nói: … Tức thời nhập vào tất định, gọi Tất định bồ tát. [X. luận Đại trí độ Q.93].