tất địa cung

Phật Quang Đại Từ Điển

(悉地宮) Chỉ cho cung điện cõi nước Tất địa, là cảnh giới hiện ra trong quán tâm của hành giả Chân ngôn. Tất địa cung có 3 phẩm: 1. Thượng phẩm: Tức cõi Phật mật nghiêm, ở ngoài 3 cõi (Dục, Sắc, Vô sắc), hàng Nhị thừa Thanh văn, Duyên giác không thể thấy được. 2. Trung phẩm: Tức các cõi Tịnh độ trong 10 phương. 3. Hạ phẩm: Cung của chư thiên và Tu la. Nếu hành giả tu trì chân ngôn thành tựu Trì minh tiên ở cả 3 phẩm thì được an trụ trong 3 phẩm Tất địa cung nói trên. [X. Đại nhật kinh sớ Q.3]. (xt. Tất Địa).